บทความทดสอบเครื่องกรอง POWER DC-X TERMINATOR PLUS ในหนังสือออดิโอฟาย ฉบับที่ 177 เดือน ตค.54
 

                                          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม