บทความทดสอบ Ground Control จาก AudioPrism ในหนังสือ Audiophile ฉบับที่ 159 พฤษภาคม 53
 
 
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม