บทความทดสอบเครื่องกรองไฟ KEMP DC-X TERMINATOR PLUS ในหนังสือ WHAT HI-FI เดือนพย. 58 ฉบับที่ 361