บทความทดสอบ Air Field Equalizer จาก Creaktiv ในหนังสือ What HiFi? ฉบับที่ 348 เดือน ตค. 57