บทความทดสอบ AKIKO AUDIO TRIPLE AC ENHANCER ในหนังสือ WHAT HI-FI เดือน มค. 58 ฉบับที่ 351